Lớp Cơ Giới Hóa Xây Dựng Giao Thông Khóa 49
Chào mừng bạn tới thăm ngôi nhà của chúng tôi. chúc bạn có những phút giây vui vẻ, và bây giờ thì đăng nhập nào, nhìn gì nữa

Nhìn gì nữa, tát cho cái bây giờ, đăng nhập đê!

Liên hệ admin Rahô Mrhoa297

bai tinh DCDT tinh ket nuoc

Go down

bai tinh DCDT tinh ket nuoc

Bài gửi by TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC on Fri May 20, 2011 11:02 am

®️Ò bµi 6 : §Ò BµI THIÕT KÕ M¤N HäC §éng c¬ ®️èt trong
KiÓu ®️éng c¬ 4D56 Mitsubisshi Pajero
§­êng kÝnh xylanh D(mm) 91,1 mm
Hµnh tr×nh piston S(mm) 98 mm
Sè xylanh i 4
C«ng suÊt Ne (m•lùc) 75KW
TØ sè nÐn  21
Sè vßng quay n (v/p) 4000
SuÊt tiªn hao nhiªn liÖu ge (g/ml.h) 180
Xópap n¹p më sím 1 20¬¬0
Xópap n¹p ®️ãng muén 2 490
Xópap th¶i më sím 3 550
Xópap th¶i ®️ãng muén 4 520
Gãc phun sím nhiªn liÖu s 170
¸p suÊt cuèi qu¸ tr×nh n¹p Pa 0,094 Mpa
¸p suÊt khÝ xãt Pr 0,12 Mpa
¸p suÊt cuèi qu¸ tr×nh nÐn Pe 5,90 Mpa
¸p suÊt cuèi qu¸ tr×nh ch¸y Pz 9,45 Mpa
¸p suÊt cuèi qu¸ tr×nh d•n në Pb 0,37 Mpa
Träng l­îng nhãm piston (KG) 0,98 kg
Träng l­îng nhãm thanh truyÒn (KG) 1,2 kg


Lêi nãi ®️Çu

TÝnh to¸n ®️éng c¬ vµ tÝnh to¸n ®️éng lùc häc cña nhãm pitt«ng lµ hai phÇn c¬ b¶n cña bµi tËp ThiÕt KÕ M«n Häc §éng C¬ §èt Trong F2.

D­íi ®️©️y lµ phÇn bµi lµm ®️­îc hoµn thµnh d­íi sù h­íng dÉn cña Gv Lª Hoµi §øc cïng sù gãp ý, gióp ®️ì cña c¸c b¹n cïng líp.

Do tr×nh ®️é vµ thêi gian cã h¹n, v× thÕ bµi tËp dï ®️®️­îc hoµn thµnh song kh«ng khái cã nh÷ng chç ch­a ®️­îc nh­ mong muèn. RÊt mong ®️­îc sù gãp ý, bæ sung cña c¸c thÇy trong bé m«n cïng cña c¸c ban cïng líp ®️Ó nh­ng lÇn thiÕt kÕ sau sÏ ®️­îc hoµn thiÖn h¬n.

MÆc dï vay song b¶n thiÕt kÕ nµy còng ®️®️¹t ®️­îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña bµi tËp. Qua bµi thiÕt kÕ nµy, chóng ta cã thÓ gÆp l¹i mét sè ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ c¬ b¶n mµ ®️®️­îc lµm quen trong ch­¬ng tr×nh häc m«n §éng C¬ §èt Trong F2, chóng ta cã thÓ kh¸c s©️u thªm vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh vµ lùa trän, vµ chóng ta còng biÕt ®️­îc nh÷ng b­íc cÇn thiÕt ®️Ó hoµn thµnh mét b¶n thiÕt kÕ.

§©️y còng lµ lÇn tËp duyÖt cho chóng ta lµm quen víi b¶n ®️å ¸n tèt nghiÖp s¾p tíi.

Xin tr©️n thµnh c¶m ¬n sù tËn t×nh h­íng dÉn vµ gióp ®️ì cña c¸c thÇy trong tæ m«n vµ c¸c b¹n cïng líp ®️Î t«i cã thÓ hoµn thµnh bµi tËp thiÕt kÕ nµy.

Sv thùc hiÖn
NguyÔn Trung L­¬ng

N«i dung thuyÕt minh:
PhÇn I TÝnh to¸n §éng häc cña c¬ cÊu trôc khuûu - thanh truyÒn

Nhiệm vụ chủ yếu của tính toán động học cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền là nghiên cứu quy luật chuyển động của piston.
X¸c ®️Þnh vËn tèc gãc cña ®️éng c¬:
 = 2**n60 Víi n = 4000 (v/p)
 = = 418,7 (rad/s)
B¸n kÝnh quay cña trôc khuûu lµ R = S2 = = 49 (mm)
Tham sè kÕt cÊu  = RL = ( ) ,ë ®️©️y ta chän  =
I-1: Gi¶i ®️é dÞch chuyÓn piston b»ng ph­¬ng ph¸p gi¶i tÝch
Sp = Sp1 Sp2 = R.(1- Cos) (1- Cos2);
Tromg ®️ã Sp1 lµ chuyÓn vÞ cÊp 1 cña piston
Sp2 lµ chuyÓn vÞ cÊp 2 cña piston
Sp lµ chuyÓn vÞ cña piston
Víi: Sp1 = R.(1- Cos);
Sp2 = R. (1- Cos2);
Hay Sp = f1()B¶ng TÝnh Hµnh Tr×nh PÝtt«ng
 S1(mm) S2(mm) S(mm)
0 0 0 0
15 1.667951742 1.639563344 3.307515085
30 6.558253374 6.11936881 12.67762218
45 14.33797481 12.240245 26.57821981
60 24.47747524 18.36373244 42.84120768
75 36.28646089 22.85067269 59.13713357
90 48.96097999 24.49998446 73.46096445
105 61.63815557 22.87017371 84.50832928
120 73.45492977 18.39751439 91.85244416
135 83.6068206 12.27926498 95.88608558
150 91.40269074 6.153181814 97.55587256
165 96.3118 1.659118174 97.97091817
180 97.99993785 6.21453E-05 98
195 96.35217646 1.620116168 97.97229263
210 91.48069485 6.085618008 97.56631286
225 83.71714186 12.20122511 95.91836697
240 73.59005755 18.32988847 91.91994602
255 61.78889041 22.8310641 84.61995452
270 49.11705993 24.49986017 73.6169201
285 36.43726004 22.88956699 59.32682703
300 24.61272726 18.43123396 43.04396122
315 14.44847178 12.31828467 26.76675645
330 6.636472696 6.187056678 12.82352937
345 1.708568273 1.678780462 3.387348735
360 0.000248581 0.000248581 0.000497162

I-2 . VÏ ®️å thÞ vËn tèc b»ng ph­¬ng ph¸p gi¶i tÝch
Vp = Vp1 Vp2 = R..Sin .Sin 2
Trong ®️ã Vp1 lµ vËn tèc cÊp 1 cña piston
Víi Vp1 = R..Sin Vp2 = .R..Sin2 hay V = f2()
Vp2 lµ vËn tèc cÊp 2 cña piston
Vp lµ vËn tèc cña piston
B¶ng tÝnh vËn tèc Pitt«ng
 Vp1(mm/s) Vp2(mm/s) Vp(mm/s)
0 0 0 0
15 5307.378964 1281.67917 6589.058133
30 10253.43336 2220.273574 12473.70693
45 14501.43746 2564.536687 17065.97415
60 17762.18859 2222.314845 19984.50344
75 19813.69591 1285.215296 21098.91121
90 20516.29349 4.084418129 20520.37791
105 19822.14873 -1278.139792 18544.00894
120 17778.51876 -2218.226672 15560.29209
135 14524.53323 -2564.530182 11960.00305
150 10281.72237 -2224.350479 8057.371888
165 5338.935314 -1288.748162 4050.187152
180 32.67534503 -8.168825897 24.50651913
195 -5275.809151 1274.597173 -4001.211978
210 -10225.11834 2216.174143 -8008.944195
225 -14478.30492 2564.517172 -11913.78774
240 -17745.81337 2226.38047 -15519.4329
255 -19805.19284 1292.27776 -18512.91508
270 -20516.24145 12.25321295 -20503.98824
285 -19830.55127 -1271.05132 -21101.60259
300 -17794.80383 -2214.115992 -20008.91982
315 -14547.59215 -2564.497657 -17112.08981
330 -10309.9853 -2228.404815 -12538.39011
345 -5370.478123 -1295.804079 -6666.282202
360 -65.35060718 -16.33756891 -81.68817609

I-3. VÏ ®️å thÞ gia tèc b»ng phu¬ng ph¸p gi¶i tÝch
jp = jp1 jp2 = R.2.(cos .cos2) ;
Trong ®️ã Jp1 lµ gia tèc cÊp 1 cña piston
Jp2 lµ gia tèc cÊp 2 cña piston
Jp lµ gia tèc cña piston
Víi : jp1 = R.2.cos ; jp2 =. R.2.cos 2 hay j = f3()
B¶ng tÝnh gia tèc
 Jp1(mm/s2) Jp2(mm/s2) Jp(mm/s2)
0 8590174.81 2147543.703 10737718.51
15 8297766.707 1860112.361 10157879.07
30 7440449.444 1074759.053 8515208.498
45 6076588.891 1710.146413 6078299.037
60 4299036.214 -1071796.539 3227239.675
75 2228806.601 -1858400.642 370405.9585
90 6840.585651 -2147540.979 -2140700.393
105 -2215591.134 -1861819.361 -4077410.496
120 -4287186.157 -1077718.842 -5364904.998
135 -6066910.991 -5130.4349 -6072041.426
150 -7433602.569 1068831.306 -6364771.263
165 -8294216.991 1856684.21 -6437532.781
180 -8590163.915 2147532.808 -6442631.107
195 -8301295.376 1863521.639 -6437773.737
210 -7447277.446 1080675.896 -6366601.55
225 -6086251.377 8550.710375 -6077700.667
240 -4310875.367 -1065863.362 -5376738.729
255 -2242016.414 -1854963.068 -4096979.481
270 -20521.7396 -2147519.19 -2168040.929
285 2202370.048 -1865219.19 337150.8576
300 4275325.225 -1083630.209 3191695.015
315 6057217.702 -11970.96416 6045246.737
330 7426736.839 1062892.714 8489629.553
345 8290646.236 1853237.22 10143883.46
360 8590131.231 2147500.124 10737631.36PhÇn II TÝnh ®️éng lùc häc
1/ Kh¸i qu¸t:
Khi ®️éng c¬ lµ viÖc, c¬ cÊu trôc khuûu - thanh truyÒn (CCTKTT) nãi riªng vµ ®️éng c¬ nãi chung chÞu t¸c dông cña c¸c lùc nh­ lùc khÝ thÓ, lùc qu¸n tÝnh, träng lùc vµ lùc ma s¸t. khi tÝnh to¸n ®️éng lùc häc, ta chØ xÐt c¸c lùc cã gi¸ trÞ lín lµ lùc khÝ thÓ vµ lùc qu¸n tÝnh.
Môc ®️Ých cña viÖc tÝnh to¸n ®️éng lùc häc lµ x¸c ®️Þnh c¸c lùc do hîp lùc cña hai lo¹i lùc trªn ®️©️y t¸c dông lªn CCTKTT vµ m« men do chÝnh chóng sinh ra ®️Ó lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n c©️n b»ng ®️éng c¬, tÝnh to¸n søc bÒn cña c¸c chi tiÕt, nghiªn cøu tr¹ng th¸i mµi mßn vµ tÝnh to¸n dao ®️éng xo¾n cña hÖ trôc khuûu.
ViÖc kh¶o s¸t ®️éng lùc häc ®️­îc dùa trªn ph­¬ng ph¸p vµ quan ®️iÓm cña c¬ häc lý thuyÕt. C¸c lùc vµ m« men trong tÝnh to¸n ®️éng lùc häc ®️­îc biÓu diÔn d­íi d¹ng hµm sè cña gãc quay trôc khuûu  vµ quy ­íc lµ pittong ë ®️iÓm chÕt trªn th×  = 00. Ngoµi ra, c¸c lùc nµy th­êng ®️­îc tÝnh víi mét ®️¬n vÞ diÖn tÝch ®️Ønh pittong. VÒ sau khi cÇn tÝnh gi¸ trÞ thùc cña c¸c lùc, ta nh©️n gi¸ trÞ cña ¸p suÊt víi diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña ®️Ønh pittons.
2/ X©️y dùng ®️å thÞ c«ng P-V:
ThÓ tÝch lµm viÖc cña xilanh Vs
Vh = = = 0,64 (l)
Dung tÝch buång ch¸y:
Vc = Vs - 1 = = 0,032 (l)
ThÓ tÝch cña xilanh:
Va = Vc =21*0.032 ¬¬¬=0,672 (l)
Víi c¸c gi¸ trÞ ¸p suÊt ®️• cho
Pa = 0,094(MPa) Pr = 0,12 (MPa)
Po = 1 (at) = 0.1 (MPa) Pc = 5,09 (MPa)
Pb = 0,37 (MPa) Pz = 9,45 (MPa)

ChØ sè nÐn ®️a biÕn trung b×nh n1:
Pc = Pa.n n1 = lnPcPaln =1.37

ChØ sè gi•n në ®️a biÕn trung b×nh n2:
Pb = Pz.( )n , chän  = 1.5
n2 = lnPbPzln = 1,23

*Dùng ®️­êng nÐn a-c vµ ®️­êng d•n në Z-b
Chia ®️o¹n th¼ng ls thµnh 5 ®️o¹n b»ng nhau (i=1,2..5)
I PCi = Pa
Pbi = Pz n2

1 0,672 1,305
2 0,3 0,633
3 0,181 0,403
4 0,126 0,289
5 0,094 0,223

Chän hÖ trôc to¹ ®️é P - V nh­ b¶n vÏ víi gèc to¹ ®️é 0, tû lÖ xÝch
p= 0.0375(MPa/mm) vµ v = 0.0087 (l/mm) víi c¸c th«ng sè trªn
ta tiÕn hµnh vÏ ®️å thÞ c«ng:
HiÖu chØnh ®️å thÞ c«ng :
-Dựng đường tròn Bric có tâm O là điểm giữa đoạn lh = 2R. Dịch về phía ĐCD (sang phải) đoạn OO’ = với =

B¸n kÝnh vßng trßn brich Rb = = =49(mm)
Tham sè kÕt cÊu:  =
Kho¶ng di chuyÓn : oo’= R.2 = =6,125 (mm)
HiÖn chØnh ®️iÓm c, : Gãc phun sím s = 170
HiÖn chØnh ®️iÓm c : Pc = 1,25Pc =6,363 (MPa)
HiÖu chØnh ®️iÓm r : Gãc më sím van n¹p : 1 =200
a : Gãc ®️ãng muén van n¹p : 2 = 490
b’: Gãc më sím van th¶i 3 =550
r : Gãc ®️ãng muén van th¶i : 4 = 520
b”: Pb’’ = Pr 1/2(Pb -Pr)=0.245 (Mpa)
HiÖu chØnh ®️iÓm Z’ : ¸p suÊt cùc ®️¹i cña ®️éng c¬ Pz’ =Pz ®️Æt sau §CT
Trªn trôc hoµnh lµ lZ’ = lZ = 1.5*12=18 (mm)

3/ Khai triÓn ®️å thÞ c«ng P-V sang ®️å thÞRazz-
- Theo ph­¬ng ph¸p Brich ta khai triÓn ®️å thÞ p-V sang ®️å thÞ P- nh­ sau :
- Dùng ®️­êng trßn Brich cã ®️­êng kÝnh 2R = la – lc , ®️­êng trßn (O,R); tõ O lÊy mét ®️o¹n OO’ vÒ phÝa ®️iÓm chÕt d­íi cã ®️é dµi OO’ = R./2 = R/8 . Tõ O chia nöa vßng trßn thµnh 6 phÇn b»ng nhau vµ b»ng 30o nèi 01 , 02 , 03... ,06 vµ lÆp l¹i ®️Õn 720o t­¬ng øng víi 24 vÞ trÝ . Tõ O’ kÎ c¸c ®️­êng 0’1’ , 0’2’ , 0’3’ ... , 0’24’ t­¬ng øng song song víi 01, 02, 03 ... , 024 .Tõ 1’ , 2’ , ... ,24’ dãng lªn song song víi trôc Pz c¾t ®️å thÞ c«ng t¹i 24 vi trÝ trªn ®️å thÞ c«ng võa vÏ tr­íc .
- Dùng ®️å thÞ P- b»ng c¸ch lÊy gèc sao cho trôc hoµnh cao h¬n trôc hoµnh cña ®️å thÞ P-V 1KG/cm2 t­¬ng øng víi 4mm trªn giÊy « li .
- Chia trôc hoµnh thµnh 24 phÇn b»ng nhau t­¬ng øng mçi phÇn lµ 30o ,tõ c¸c ®️iÓm trªn trôc hoµnh dãng lªn vµ c¸c ®️iÓm trªn ®️å thÞ c«ng (24 ®️iÓm trªn ®️å thÞ P-V ) chóng ta ®️­îc c¸c ®️iÓm c¾t nhau , tõ 24 ®️iÓm ®️ã ta nèi thµnh ®️­êng cong vµ ®️­îc ®️å thÞ khÝ thÓ Pkt (P-)

4/ Lùc qu¸n tÝnh Pj:
Pj = mJp = mR2(cos cos2) (Mpa)
-Trong ®️ã m lµ khèi l­îng chuyÓn ®️éng tÞnh tiÕn trªn mét ®️¬n vÞ diÖn tÝch cña piston
m = ;
mp: khèi l­îng nhãm piston
m1: khèi l­îng tËp trung ®️Çu nhá cña thanh truyÒn
Fp : DiÖn tÝch ®️Ønh piston
- mp =0,98 (KG)
- m1 = 0,3.mtt = 0,36 (KG)
- Fp = = =0.0065 (m2)
m = = = 206,2 (KG/m2)
Qui ®️æi ®️¬n vÞ pj = m . Jp = .m/s2
Vẽ đồ thị Pj = f() bằng phương pháp Tô-lê

Lấy trục hoành là trục po. Vì ptuyệt đối = pdư - po.
Từ điểm D (Vc,po) lấy xuống dưới một đoạn DA bằng
Từ điểm C (Va, po) lấy về phía trên một đoạn CB bằng
Nối AB cắt DC tại E. Từ E lấy về phía trên một đoạn EF bằng
Nối AF và FB. Chia đoạn AE và EB thành các đoạn bằng nhau, ghi số thứ tự 1, 2,3,4… và 1’, 2’, 3’, 4’… như trên hình vẽ.
Nối 11’, 22’, 33’, 44’ rồi vẽ đường cong tiếp xúc với các đường thẳng này, ta được đồ thị
Pj = f() . Nếu vẽ đúng, diện tích F1=F2
Chú ý :
Phương pháp Tô-lê này chỉ có thể dùng để vẽ lực quán tính khối lượng chuyển động tịnh tiến của cơ cấu Trục khuỷu thanh truyền khi , lực quán tính có 2 cực trị trái dấu. Khi thì lực quán tính có 3 cực trị. Phương pháp Tô-lê không biểu hiện được hai cực trị âm.

4/ Tæng hîp lùc khÝ thÓ vµ lùc qu¸n tÝnh :
P = PKT Pj
Dùa vµo ®️å thÞ khai triÓn (P-) ta ®️o ®️­îc gi¸ trÞ cña lùc thÓ khÝ PKT t¹i c¸c gãc quay kh¸c nhau cña trôc khuûu .
Trªn ®️å thÞ P- trôc tung vÉn chän tØ lÖ xÝch P = 0.867 (KG.cm-2/mm)
6/VÏ ®️å thÞ vec t¬ phô t¶i t¸c dông lªn trôc khuûu :
a) X¸c ®️Þnh sù biÕn thiªn cña lùc tiÕp tuyÕn T(KG/cm2) vµ lùc ph¸p tuyÕn Z(KG/cm2):
(KG/cm2) ; (KG/cm2)

-*Ta lËp b¶ng tÝnh T vµ Z nh­ sau :


- VÏ trôc täa ®️é (O,T,Z) gãc täa ®️é O , chiÒu d­¬ng cña trôc T tõ tr¸i sang ph¶i cßn trôc Z tõ trªn xuèng d­íi , trong ®️ã trôc hoµnh lµ trôc OT, trôc tung lµ trôc OZ
- Chän tû lÖ xÝch  = 0.867 (KG.cm-2/mm)
- X¸c ®️Þnh t©️m chèt khuûu:Tõ gèc täa ®️é O cña trôc täa ®️é TOZ ta dÞch xuèng phÝa d­íi mét ®️o¹n PKo, ta x¸c ®️Þnh ®️­îc ®️iÓm O1 , ®️iÓm nµy chÝnh lµ t©️m chèt cña khuûu cÇn t×m .
PKo chÝnh lµ lùc qu¸n tÝnh cña khèi l­îng chuyÓn ®️éng quay cña thanh truyÒn tÝnh trªn mét ®️¬n vÞ diÖn tÝch ®️Ønh piston (KG/cm2)
PKo = -m2.R.2 (KG/cm2)
m2 = 0.7* = =187.52 (Kg /m2)
PKo = 187.52*0.06 *240,72 *10-6 =0.6519 (Mpa)
VÐc t¬ PKO cã gèc t¹i O , chiÒu d­¬ng h­íng lªn trªn
Trªn to¹ ®️é T-Z x¸c ®️Þnh c¸c gi¸ trÞ cñaT vµ Z ë c¸c gãc  kh¸c nhau(0  720o) ; TrÞ sè cña T vµ Z ®️­îc tÝnh ë b¶ng ta ®️­îc c¸c ®️iÓm 0, 30, 60. . .720. Dïng ®️­êng cong nèi c¸c ®️iÓm nµy ta ®️­îc ®️å thÞ vect¬ phô t¶i t¸c dông lªn chèt khuûu
7/ Khai triÓn ®️å thÞ (T-Z) sang ®️ß thÞ (Q-):
®️iÓm O trªn trôc täa ®️é O1T Z ta vÏ vßng trßn t©️m Ob¸n kÝnh .........., Chia vßng trßn thµnh 12 phÇn b»ng nhau råi ®️¸nh sè thø tù 111
TrÞ sè kho¶ng c¸ch tõ O ®️Õn c¸c ®️iÓm trªn trôc täa ®️é O1TZ øng víi gãc  = 0  720o, gi¸ trÞ nµy chÝnh lµ gi¸ trÞ phô t¶i Q (KG/cm2) t¸c dông lªn chèt khuûu t¹i c¸c gãc  t­¬ng øng . ë ®️å thÞ (Q-) ta chän tØ lÖ xÝch  = 0.867 (KG.cm-2/mm)
8/ §å thÞ mµi mßn chèt khuûu:
Đồ thị mài mòn chốt khuỷu thể hiện trạng thái chịu tải của các điểm trên bề mặt cổ biên. Đồ thị này cũng biểu hiện trạng thái hao mòn của trục, đồng thời chỉ rõ khu vực chịu tải ít nhất, để khoan lỗ dầu theo nguyên tắc “Đưa dầu nhờn vào ổ trượt ở vị trí khe hở giữa trục và bạc lót của ổ là lớn nhất”. Theo nguyên tắc này, áp suất ở vùng này rất bé, giúp dầu nhờn lưu động dễ dàng.
Để vẽ đồ thị mài mòn, cần biết được tại thời điểm nào (tại vị trí góc quay nào của trục khuỷu) sẽ có lực tác dụng lên điểm ta đang xét trên bề mặt cổ biên.
Ta sẽ vẽ đồ thị mài mòn theo phương pháp lập bảng cho đơn giản.
Bước 1. Vẽ đường tròn có bán kính R bất kỳ (chọn R= 16.57(mm)). Ở đây ta dùng ngay đường tròn tượng trưng cho chốt khuỷu ở đồ thị độc cực, sau đó chia đường tròn này thành 12 phần đều nhau theo các góc 30o, đánh số thứ tự như hình vẽ. Cần tìm lực tác dụng lên mỗi điểm này.
Bước 2. Tính lực Qi tác dụng lên mỗi điểm i đánh thứ tự trên chốt khuỷu. Lực này được đo từ tổng các lực Qi có độ lớn bằng OcM1 … OcMi (i là số điểm cắt) ở đồ thị độc cực. Chú ý rằng mỗi lực có phạm vi tác dụng trong 120o (tức là 60o về mỗi bên trái, phải).


Ví dụ: Cần xác định lực tác dụng lên điểm i trên cổ biên. Vì lực tác dụng lên điểm i trên cổ biên có chiều hướng vào tâm cổ biên (thì mới có thể gây mòn), nên ta làm như sau:
Nối iOc theo hướng từ i đến Oc (vì điểm đặt lực tại i, chiều hướng tâm) cắt đường cong phụ tải độc cực tại các điểm M1 và M2 (ở các vị trí i khác, có thể còn nhiều hơn i=2 điểm) . Ta có lực tác dụng lên điểm i trên cổ biên là:

Chú ý, ta chỉ cộng độ lớn, không cần dấu , vì tất cả các lực Qi đều cùng phương chiều, điểm dặt: điểm đặt tại i, độ lớn bằng OcMi , phương iOc , chiều từ i hướng vào tâm Oc.

Bước 3. Ghi các giá trị của lực Qj vào bảng, trong phạm vi 120o tức là 5 ô trong bảng. Cộng các giá trị Qj theo cột dọc, để xác định tổng hợp lực tác dụng lên điểm i ta xét.
i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Q0= 265,1 265,1 265,1 265,1 265,1
Q1= 17.47 17.47 17.47 17.47 17.47
Q2= 12,31 12,31 12,31 12,31 12,31
Q3= 11,93 11,93 11,93 11,93 11,93
Q4= 15,57 15,57 15,57 15,57 15,57
Q5= 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63
Q6= 135,6 135,6 135,6 135,6 135,6
Q7= 152,7 152,7 152,7 152,7 152,7
Q8= 68,47 68,47 68,47 68,47 68,47
Q9= 51,98 51,98 51,98 51,98 51,98
Q10= 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33
Q11= 50,88 50,88 50,88 50,88 50,88

Qi 387.09 357.69 322.38 91.91 210.04 350.43 406.97 443.38 450.08 365.36 477.76 426.76

Bước 4. Vẽ một đường tròn khác và cũng chia nó làm 12 phần như trên, nên đánh số cho dễ nhớ. Đặt các đoạn biểu thị lên đường tròn này với tỷ lệ xích được chọn là Qm=1(MPa¬mm ) . Chiều vẽ từ ngoài vào tâm đường tròn.
Bước 5. Dùng thước cong, nối các điểm mút i của các đoạn ấy lại, ta sẽ có đồ thị mài mòn.
Từ đồ thi này, ta có thể xác định vị trí cần khoan lỗ dầu. Tuy vậy phương pháp này không chính xác, vì trong thực tế, tác dụng của chêm dầu làm cho chốt khuỷu lệch đi, và phạm vi tác dụng của mỗi lực không còn là 1200 nữa. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, phụ tải luôn thay đổi, chất lượng dầu nhờn và biến dạng của các chi tiết đều có ảnh hưởng tới sự mài mòn chốt khuỷu. Tất cả các yếu tố trên làm đồ thị mài mòn vẽ ra không sát với tình hình mài mòn thực tế của chốt khuỷu.III. TÝnh hÖ sè truyÒn nhiÖt k
®️éng c¬ lµm viÖc æn ®️Þnh , nhiÖt l­îng truyÒn tõ c¸c xi lanh cho n­íc lµm m¸t cã thÓ coi nh­ b»ng nhiÖt l­îng tõ kÐt n­íc truyÒn cho kh«ng khÝ.L­îng nhiÖt truyÒn cho chÊt láng lµm m¸t th­êng ®️­îc chän theo c«ng thøc thùc nghiÖm sau:
§éng c¬ ®️iªzel Qlm = 700. Nh®️ ( kcal/h)
KÐt n­íc mÆt trong tiÕp xóc víi chÊt láng lµm m¸t cßn mÆt ngoµi tiÕp xóc víi kh«ng khÝ , do ®️ã qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt tõ chÊt láng lµm m¸t ra kh«ng khÝ lµ qu¸ tr×nh truyÒn nhiÖt tõ m«I chÊt nµy ®️Õn m«I chÊt kh¸c qua thµnh máng vµ gåm ba giai ®️o¹n truyÒn nhiÖt nh­ sau:
- Tõ chÊt láng ®️Õn bÒ mÆt trong cña èng :
Qlm = a1.F1.(tn - tol)
- Qua thµnh èng :
Qlm¬ = .F1.(tlo – to2)
- Tõ bÒ mÆt bªn ngoµi cña èng ra kh«ng khÝ :
Qlm = .F2. (to2 – tkk)
Trong ®️ã a1 : HÖ sè t¶n nhiÖt tõ chÊt láng lµm m¸t ®️Õn thµnh èng .
a1 = (2000-3500) kcal/m2.h.®️é
: hÖ sè t¶n nhiÖt tõ thµnh èng ra kh«ng khÝ , phô thuéc vµo tèc ®️é dßng khÝ
= 9,8.w kcal/m.®️é
w tèc ®️é kh«ng khÝ ®️I qua kÐt n­íc (m/s)
: hÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu lµm m¸t èng t¶n nhiÖt .
§ång l¸ = (72 – 108 ) kcal/ m.®️é
Hîp kim nh«m = (90 – 170 ) kcal/ m.®️é
ThÐp kh«ng rØ = (8 – 16 ) kcal/ m.®️é
- chiÒu dµy thµnh èng (m)
F1 – diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc víi n­íc (m )
F2 - diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc víi kk (m )
®️ã ta cã :
Qlm = k.F2.(tn – tkk)
Trong ®️ã k = gäi lµ hÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÐt n­íc.
TØ sè = gäi lµ hÖ sè diÖn tÝch.

Chữ kí của tớ
Love You 4ever].............................~~~~...........love
(¯`v´¯) __________ÎÎ...☼..........................you
.`'•.•'´ /___________.................................for
.........|°°| ||____||___.|.................................e
........ |°°|____|_|____|...............................ver

[You must be registered and logged in to see this image.] Trước kia mình đẹp trai lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC


Sagittarius Cung Hoàng Đạo : Dragon
Tổng số bài gửi : 1214
Được Cảm ơn : 81
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 17/12/1988
Ngày thấy mặt : 29/03/2011
Age : 29
Đến từ : Hệ mặt trời thứ 2

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: bai tinh DCDT tinh ket nuoc

Bài gửi by TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC on Fri May 20, 2011 11:03 am

neu loi phong chu anh em dung phong VNtime nhe

Chữ kí của tớ
Love You 4ever].............................~~~~...........love
(¯`v´¯) __________ÎÎ...☼..........................you
.`'•.•'´ /___________.................................for
.........|°°| ||____||___.|.................................e
........ |°°|____|_|____|...............................ver

[You must be registered and logged in to see this image.] Trước kia mình đẹp trai lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
TÊN GÌ CHẲNG ĐƯỢC


Sagittarius Cung Hoàng Đạo : Dragon
Tổng số bài gửi : 1214
Được Cảm ơn : 81
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 17/12/1988
Ngày thấy mặt : 29/03/2011
Age : 29
Đến từ : Hệ mặt trời thứ 2

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Re: bai tinh DCDT tinh ket nuoc

Bài gửi by caohung104 on Fri May 20, 2011 11:19 am

Ặc lỗi font trầm trọng
avatar
caohung104
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc

Aries Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 127
Được Cảm ơn : 15
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 10/04/1990
Ngày thấy mặt : 31/03/2011
Age : 28
Đến từ : Bắc Giang

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: bai tinh DCDT tinh ket nuoc

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết