Lớp Cơ Giới Hóa Xây Dựng Giao Thông Khóa 49
Chào mừng bạn tới thăm ngôi nhà của chúng tôi. chúc bạn có những phút giây vui vẻ, và bây giờ thì đăng nhập nào, nhìn gì nữa

Nhìn gì nữa, tát cho cái bây giờ, đăng nhập đê!

Liên hệ admin Rahô Mrhoa297

lịch thi lại hè năm thứ 4

Go down

lịch thi lại hè năm thứ 4

Bài gửi by Admin on Thu May 17, 2012 8:09 pm

link down
http://qldt.uct.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.Info/(f4kbd4mgcl0qjbqskh3ovd45)/XML_Data/DHCQ/TBthilai(mang).doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 380 / TB- ĐTĐH Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012

THÔNG BÁO
(V/v thi lại của sinh viên hệ chính quy, cử tuyển)

Kính gửi: - CÁC KHOA, VIỆN, TTHTQT VỀ ĐT & NC
- CÁC BỘ MÔN
- CỐ VẤN HỌC TẬP, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
- CÁC LỚP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY, CỬ TUYỂN.

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2012-2013, nhà trường tổ chức thi lại các học phần như sau:
1-Đối tượng được đăng ký thi lại:
- Sinh viên khóa 49 trở về trước còn lượt thi và có điểm đánh giá học phần < 5,0.
- Sinh viên khóa 50, 51, 52 còn lượt thi và có điểm đánh giá học phần < 4,0 (riêng các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng có điểm đánh giá học phần < 5,0)
2- Thời gian thi lại: Từ ngày 23/7/2012 đến ngày 28/7/2012 (có lịch cụ thể kèm theo)
3- Thời gian đăng ký thi lại: Ngày 02/7/2012 và ngày 06/7/2012.
- Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký thi lại (theo lớp) và nộp lệ phí thi lại 18.000 đ/1 lượt thi tại các Khoa,Viện quản lý chuyên môn, TTHTQT về ĐT & NC ( các học phần Giáo dục quốc phòng & Giáo dục thể chất đăng ký tại Khoa Giáo dục quốc phòng & Bộ môn Giáo dục thể chất).
4- Từ ngày 09/7/2012 đến 11h 00 ngày 12/7/2012: Các Khoa, Viện quản lý chuyên môn, khoa GDQP, bộ môn GDTC, TTHTQT về ĐT & NC trực tiếp đăng ký thi lại cho sinh viên trên phần mềm quản lý đào tạo.
5-Từ ngày 13/7/2012 đến ngày 16/7/2012: Các đơn vị đăng ký thi lại cho sinh viên in danh sách thi lại và gửi tới các bộ môn.
6- Sau khi nhận được danh sách thi lại, các bộ môn liên hệ với Ban quản lý giảng đường để bố trí phòng thi & tổ chức thi lại theo lịch thi đã quy định.
7- Lưu ý:
- Sinh viên thi lại môn Triết học, Kinh tế chính trị, CNXHKH đăng ký theo lịch của bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CNMLN.
- Sinh viên thi lại môn Lịch sử Đảng đăng ký theo lịch của bộ môn Đường lối CM của ĐCSVN.
- Các bộ môn nộp điểm thi trước ngày 11/8/2012 để nhà trường xét lên lớp, ngừng học, cảnh cáo học vụ và thôi học cho sinh viên.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị, các lớp sinh viên thực hiện đúng quy định trên.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGH ( để b/cáo); K/T HIỆU TRƯỞNG
- Ban QLGĐ, TTƯDCNTT; PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- CTCT&SV;
- Lưu HCTH, ĐTĐH.


PGS.TS Nguyễn Ngọc Long
(đã ký)LỊCH THI LẠI (LỊCH ĐƯỢC LẬP THEO BỘ MÔN)
(Kèm theo thông báo số: 380 /TB-ĐTĐH, ngày 16 tháng 5 năm 2012 )
Thứ
(Ngày) Buổi sáng Buổi chiều
Ca 1: 7h00-9h00 CaII: 9h00-11h30 CaI: 12h30-15h00 Ca2: 15h00-17h00


Thứ hai
(23/7/2012)
Thể dục, Cầu hầm
GT thành phố
ĐKH kỹ thuật
Quân sự
Quản trị KD
Vật lý ĐKH kỹ thuật , Kết cấu
Những NLCBCNM
Đường ô tô & sân bay
Đường bộ, Anh văn
Thể dục, Dự án
QH&QLGTĐT Điện kỹ thuật
Đường lối CMĐCSVN
Anh văn
Vật lý, Hóa,
Kỹ thuật thông tin
Nhiệt kỹ thuật Khoa học máy tính
Những NLCBCNM
Nga- Pháp
Kinh tế BCVT
Máy XD
Thiết kế máy
SBVL (Thi cả buổi) Tự ĐHTK cầu đường (Thi cả buổi)


Thứ ba
(24/7/2012)
Vật lý, Môi trường
Thể dục, An toàn GT
Cơ lý thuyết (cả buổi)
ĐKH kỹ thuật
Kinh tế vận tải
GT công chính
Tư tưởng HCM
Dự án & quản lý DA
Kinh tế BCVT Hoá, Mạng &HTTT
Cơ sở hạ tầng
Kinh tế XD
Cơ sở QL,
Đầu máy toa xe
Trắc địa, Đường bộ
ĐKH kỹ thuật
Quân sự
Hình họa-VKT Công nghệ GT
VT-KT sắt, Kết cấu XD
Đường ô tô & SB
CN phần mềm
Kỹ thuật máy
VT kinh tế ĐB &TP
GT công chính
Tư tưởng HCM Đg lối CMĐCSVN
Tín hiệu GT
Đường sắt
Kinh tế VT&DL
Những NLCBCNM
Cầu hầm
Giao thông TP

VLXD (Thi cả buổi)


Thứ tư
(25/7/2012) Nga- Pháp,
Khoa học máy tính
Cơ khí ô tô,
Cơ lý thuyết (cả buổi)
Kỹ thuật viễn thông
Thiết kế máy, Hóa
Hình họa-VKT Điện kỹ thuật
Công nghệ GT
Vật lý, Đường bộ
Mạng & các HTTT
Kinh tế VT& DL
Kỹ thuật điện tử
Tư tưởng HCM Dự án & QLDA
QH&QLGTĐT
CN phần mềm
Quân sự
Kinh tế vận tải
Hình họa-VKT
Kết cấu XD Kỹ thuật viễn thông
Những NLCBCNM
Kết cấu
VT-KT sắt
Kết cấu XD
Kỹ thuật điện tử
Tự ĐHTKCĐ (Thi cả buổi)
Sức bền vật liệu (Thi cả buổi) Thuỷ lực thuỷ văn (Thi cả buổi)
Vật liệu XD (Thi cả buổi)


Thứ năm
(26/7/2012) Công nghệ GT
Trắc địa,Thiết kế máy
Cơ sở quản lý
Cơ lý thuyết (cả buổi)
VT kinh tế ĐB&TP
Máy XD, Đại số
CN phần mềm
Những NLCBCNM Đường lối CMĐCSVN
KH máy tính
Máy XD, Môi trường
Tín hiệuGT,An toàn GT
Cơ khí ô tô, Đại số
Kỹ thuật viễn thông
Quản trị KD
Cơ sở hạ tầng Kết cấu XD, Giải tích
ĐKH kỹ thuật
Trắc địa,KH máy tính
Động cơ
VT kinh tế ĐB&TP
Nhiệt kỹ thuật
Kinh tế XD,
Kinh tế BCVT Đường bộ, Giải tích
Thể dục, Kết cấu
Kỹ thuật máy
Kinh tế vận tải
ĐKH kỹ thuật
Kinh tế XD
KT vận tải &DL
Quản trị KD
Thuỷ lực thuỷ văn (Thi cả buổi) Sức bền vật liệu (Thi cả buổi)


Thứ sáu
(27/7/2012) Cầu hầm, Giải tích
Kinh tế vận tải
Kỹ thuật máy,Kết cấu
Kỹ thuật điện tử
QH&QLGTĐT
Hình họa-VKT
VLXD (Thi cả buổi) Giải tích
Dự án, Kết cấu XD
Đường sắt
VT kinh tế ĐB&TP
Kỹ thuật thông tin
GT công chính
Đường ô tô & SB Vật lý, GTthành phố
Tư tưởng HCM, Đại số
Động cơ, Quân sự
Điện kỹ thuật
Đường sắt, Máy XD
Kinh tế XD
Hình họa-VKT Hoá, Đại số
Cơ sở HT
Cơ sở quản lý
Đầu máy toa xe
Kỹ thuật điện tử
GT công chính
Công nghệ GT
Thuỷ lực thuỷ văn (Thi cả buổi)
Địa kỹ thuật (Thi cả buổi)
Công nghệ phần mềm (Thi cả buổi) VLXD (Thi cả buổi)
Thuỷ lực thuỷ văn (Thi cả buổi)
Địa kỹ thuật (Thi cả buổi)


Thứ bảy
(28/7/2012) Nga–Pháp, Động cơ
Dự án & quản lý DA
Máy XD, Quản trị KD
Đầu máy toa xe
VT-KT sắt, Đại số
Điện kỹ thuật Anh văn, Tín hiệu GT
Nhiệt kỹ thuật
VT- KT sắt, Cơ khí ô tô
Kỹ thuật thông tin
Kinh tế VT&DL
Cơ sở hạ tầng, Đại số Cơ sở quản lý, Giải tích
Cơ lý thuyết (cả buổi)
Hoá, Cầu hầm
Mạngvà HTTT
Những NLCBCNM
Điện kỹ thuật Môi trường
Cơ khí ô tô, Vật lý
K/tế XD, Giải tích
Đg lối CMĐCSVN
Đường sắt, Kết cấu
An toàn GT
Địa kỹ thuật (Thi cả buổi)
Thuỷ lực thuỷ văn (Thi cả buổi) Tự ĐHTK cầu đường (Thi cả buổi)
SBVL (Thi cả buổi)
Địa kỹ thuật (Thi cả buổi)
BẢN KÊ ĐĂNG KÝ THI LẠI
HỌC KỲ…..…. NĂM HỌC 20…..…. - 20….….

Lớp:………………………………………….Khóa:………………………
Khoa (Viện):………………………………………………………………..

TT Học phần Ca thi,
Ngày thi Số ĐVHT (TC) Tổng số SV Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tổng cộng:

Tổng lệ phí thi lại phải nộp:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Ngày…….tháng……..năm 20…
Chuyên viên văn phòng Khoa (Viện) Đại diện lớp sinh viên
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Đại diện lớp sinh viên kê khai vào “Bản kê đăng ký thi lại”.
- Văn phòng Khoa (Viện) xác nhận và giao cho đại diện lớp SV lưu để kiểm tra, đối chiếu.


Chữ kí của tớ
Chào mừng Người đau khổ đến với diễn đàn

Cảm ơn là 1 nghệ thuật và người cảm ơn là 1 nghệ sĩ, Để cảm ơn Người đau khổ hãy nhấn vào dấu + bên phải mỗi bài biết, Thanks

avatar
Admin
Ô Sin
Ô Sin

Leo Cung Hoàng Đạo : Horse
Tổng số bài gửi : 552
Được Cảm ơn : 69
Ngày biết yêu(Sinh Nhat) : 29/07/1990
Ngày thấy mặt : 01/09/2010
Age : 27
Đến từ : Nam Định

Xem lý lịch thành viên http://cghk49.hisforum.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết